Leave Your Message
Onlaýn sorag
53459nqwechat
6503fd07is
Kitaplar, geýimler, oýunjaklar üçin ekologiýa taýdan arassa dokalan ammar sebedi

Dokalan sebet

Kitaplar, geýimler, oýunjaklar üçin ekologiýa taýdan arassa dokalan ammar sebedi

Mukdary:3 toplumy (S * 1 + M * 1 + L * 1)

Ölçegi:S: 8.46 '' x 6.69 '' x 4.33 ''

Mugallym:12.99 '' x 10.23 '' x 6.89 ''

L:14.56 '' x 11.41 '' x 7.67 ''

Material:RPET duýuldy

Reňk:Ak we gara

Aýratynlyklary:El bilen dokalan, bukulýan, durnukly

Köp maksatly:Kitap sebedi, bezeg sebedi, oýunjak sebedi, çagalar bagy, boş sowgat sebedi we ş.m.

  Düşündiriş

  Üç ululyk:Kiçijik sebet toplumy üç ululykda bolýar: S (8.46 '' x 6.69 '' x 4.33 ''), M (12.99 '' x 10.23 '' x 6.89 ''), we L (14.56 '' x 11.41 '' x) Dürli gündelik ammar zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän 7.67 '').
  El bilen ýasalan we çydamly:Guramak üçin bu kiçijik sebetler, yssyz galyňlaşdyrylan materialdan elde dokalan, aňsatlyk bilen deformasiýa edilmeýän we boş bolsa-da ajaýyp dik görnüşi saklaýan.
  Apsykylýan we göçme: Saklamak sebedi, ulanylmasa boş ýer tygşytlamak üçin bukulyp bilner. Oýnawaç sebedi gündelik saklamak we hereket etmek üçin ýeňil we göçme.
  Köp maksatly ammar sebetleri: Klassiki buffalo tekiz bezeg sebedi, otagda, ýatylýan otagda, okuwda, ofisde, şkafda we otagda ownuk zatlary saklamak üçin amatlydyr. Şeýle hem kitap sebedi, çaga sebedi, it oýunjak sebedi we sowgat üçin sebet hökmünde ulanmak üçin amatly.
  Üns beriň: Daşamagy aňsatlaşdyrmak üçin ammar sebedi bukulýar we gaplanýar, mata saklanýan gapyň gapdalynda hökmany suratda birneme çişiriler, ýöne ulanylyşyna täsir etmez, ütüklemek arkaly kremini ýok edip bilersiňiz.

  Çydamly dostlukly materiallar

  Çydamly we zäherli däl. Düşünýän ammar sebetlerimiz GRS, SGS, Reach şahadatnamalaryna we ş.m. geçensoň, olar size we maşgalaňyza dost.
  Saklaýyş sebedimiz, adam göz öňünde tutulmadyk zeper ýetmedik ýagdaýynda gaty uzak wagtlap çydamlydyr.

  Pleönekeý we ajaýyp dizaýn

  Ak we ak reňk köp öý stillerine laýyk gelýär - jaýyňyzy arassa we tertipli ediň.

  KÖP MAKSAT: Saklamak, it oýnawaçlaryny saklamak, kitaplar we magazinesurnallary saklamak ýaly ähli ammar zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin. Bezeg saklaýyş sebedi, otag, hammam, ýatylýan otag, çagalar bagy, şkaf orm umumy ýaşaýyş jaýy we kir ýuwulýan otag üçin amatlydyr.

  Duýulýan materialyň artykmaçlyklary

  1. Çeýe, şok geçirmeýän we möhürlenen material hökmünde ulanylyp bilner

  2. Gowy izolýasiýa öndürijiligi, ýylylyk izolýasiýa materialy hökmünde ulanylyp bilner

  3. Gowy eşik garşylygy, ýalpyldawuk material hökmünde ulanylyp bilner.